Zásady nakládání s osobními údaji kupujících v e-shopu LIN a.s.

Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů e-shopu provozovaného na adrese www.impuls.cz/obchod společností LIN a.s. (dále jen „LIN“). LIN postupuje při zpracování osobních údajů vsouladu s Nařízením (EU) č. 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.

Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro tyto účely:

• uzavření a plnění smlouvy a evidenci

• řádné plnění smluvních vztahů

• statistické účely

• vymáhání pohledávek a ochranu našich práv

• přímý marketing a

• plnění povinností podle daňových a účetních předpisů.

Jaký je tzv. právní základ zpracování?

Ve smyslu Nařízení musíme vždy identifikovat tzv. právní základ zpracování. Tím je v tomto případě plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení), plnění povinností podle daňových a účetních předpisů (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení) a náš tzv. oprávněný zájem daný zájmem na plnění výše uvedených ostatních účelů (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení).

Jaké údaje zpracováváme a jak dlouho?

Zpracováváme o Vás údaje, které zadáte do objednávkového formuláře (jméno a příjmení, e-mail, adresu a telefon), dále datum a čas provedení objednávky, specifikaci objednaného zboží, informaci o úhradách a korespondenci s Vámi vedenou.

Údaje ukládáme pro účely účetní evidence obvykle po dobu 10 let od skončení účetního období, v němž došlo k vystavení daného dokladu a pro účely evidence smluv po dobu 4 let.

Pokud se jedná o dobu zpracování pro další účely, neodlišuje se obvykle od výše uvedených dob, jinak vycházíme při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů zejména z těchto hledisek (i) délky promlčecí doby s rezervou pro to, abychom se dozvěděli, že byla podána žaloba či zahájeno jiné řízení, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků vůči naší společnosti, (iii) předpokládaných lhůt pro detekci útoků na naši síť či jiných zjištění narušení bezpečnosti (iv) obvyklých postupů na trhu a (v) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik.

V případě řešení konkrétních incidentů může být výše uvedená doba uložení jednotlivých údajů překročena.

Komu můžeme údaje o Vás zpřístupnit?

LIN může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon anebo se souhlasem uživatele. LIN zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům – dodavatelům externích služeb pro LIN (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, rozesílání e-mailů), provozovatelům záložních serverů či provozovatelům technologií využívaných LIN, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb LIN. Dále mohou být osobní údaje zpřístupňovány v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům LIN a auditorům LIN, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb LIN. Osobní údaje týkající se dlužníků s dluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek LIN.

Některé výše uvedené služby jsou zajišťovány také naší mateřskou společností LONDA spol. s r.o., IČO: 49241931, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Na příkopě 859/22, PSČ 110 00.

Pro zasílání objednaných zásilek využíváme Českou poštu, s.p.

Na vyžádání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy v zákonem stanovených případech.

Jste povinni nám údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje poskytujete LIN dobrovolně (bez jejich poskytnutí však objednávku nebudeme schopni vyřídit).

Obchodní sdělení

Upozorňujeme, že údaje námi získané v souvislosti s Vaší objednávkou o Vašem jménu, příjmení a adrese (vč. elektronické) a nakoupeném zboží mohou být využívány za účelem nabízení obchodu a služeb LIN. Při doručení každé zprávy budete moci dalších zasílání takových zpráv odmítnout. Pokud takové zprávy nechcete dostávat, můžete nás kontaktovat na níže uvedených kontaktech.

Údaje o tom, jak jsme získali možnost zpracovávat Vaše údaje pro zasílání výše uvedených sdělení, texty zaslaných sdělení a údaje o tom, kdy jste s tím vyslovili nesouhlas či souhlas odvolali, můžeme zpracovávat ještě po přiměřenou dobu poté, kdy budete z databáze pro zasílání obchodních sdělení vyřazeni a to za účelem prokázání, na jakém základě jsme Vám obchodní sdělení zasílali.

Poučení o Vašich zákonných právech podle Nařízení:

Upozorňujeme, že máte právo u naší společnosti jakožto správce Vašich osobních údajů:

a) požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od naší společnosti jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,

b) požadovat opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů (čl. 16 Nařízení),

c) požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení.

d) požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení,

e) získat osobní údaje, které se Vás týkají a

1. které zpracováváme s Vaším souhlasem, nebo

2. které zpracováváme pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost

ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení a

f) máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Vám můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti.

Dále Vás upozorňujeme, že v případě, kdy se domníváte, že naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů) či máte právo požádat o soudní ochranu.

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít e-mailovou adresu: osobni.udaje@impuls.cz.

Jak nás můžete kontaktovat?

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít následující kontakty:

LIN a.s.

Ortenovo nám. 15a, 170 00 Praha 7

e-mail: eshop@impuls.cz, osobni.udaje@impuls.cz

tel.: 255 700 700

ID datové schránky: ftdeymb