Pravidla hry „Haló, tady Impulsovi – Milionový kód“

I. Organizátor Hry

1. Organizátorem Hry Haló, tady Impulsovi (dále jen „Hra“) je LONDA spol. s r. o., IČ 49241931, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na příkopě 859/22, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 20283 (dále jen „organizátor“ nebo „organizátor Hry“). Organizátor je provozovatelem rozhlasového vysílání s názvem programu Rádio Impuls.

II. Účast ve hře

1. Účastníkem Hry se stává osoba, která je zařazena do databáze účastníků Hry. Do databáze účastníků Hry bude zařazena každá fyzická osoba splňující podmínky účasti, která v době od 30. 9. 2020 od 5:00 hod. do odvolání:

a) zašle krátkou textovou zprávu SMS (dále jen „SMS“) na telefonní číslo 90011, a to ve formátu „IMPULSOVI příjmení telefonní číslo“, tedy např.: „IMPULSOVI novak 606123456“. Cena SMS se řídí aktuálním tarifem mobilního operátora účastníka, anebo

b) vyplní a odešle elektronický formulář pro přihlášení do Hry uveřejněný na internetových stránkách www.impuls.cz.

Hra je spotřebitelskou soutěží určenou pro běžné účastníky, proto je zakázáno používání jakýchkoliv automatických systémů pro přihlašování do Hry (tzv. robotů). Organizátor si vyhrazuje právo v případě podezření na použití automatického systému taková přihlášení do Hry vyřadit, resp. k nim v jím určeném rozsahu nepřihlížet.

2. Způsobem podle odst. 1 tohoto článku lze zájem o zařazení do databáze Hry projevit nejvýše jedenkrát za každých pět minut. Při častější účasti může organizátor rozhodnout, že k přihlášení se do Hry nebude v jím určeném rozsahu přihlížet. Účastník může být vybrán podle odstavce III. 3. pouze 1x, jednou vybraný účastník Hry je již z další účasti na hře vyloučen. Jedno telefonní číslo může být v registraci použito pouze jedním účastníkem. Pokud bude jedno telefonní číslo použito vícero účastníky, či budou u něj při registracích uvedena různá jména účastníků (bez ohledu na to, zda se bude jednat o osoby blízké či nikoliv), má organizátor právo k takovým registracím v jím určeném rozsahu nepřihlížet. Stejné platí, pokud dojde k opakovanému použití stejné e-mailové adresy s různými čísly a naopak.

3. Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby mladší 16 let. Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k organizátorovi. Vyloučeny z účasti ve hře jsou rovněž osoby blízké osobám uvedeným v předchozí větě ve smyslu § 22 občanského zákoníku, tj. zejména příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manželé či partneři těchto osob.

4. Účastník Hry dává svou registrací a účastí ve hře souhlas organizátorovi k pořízení obrazových snímků a zvukových, obrazových nebo zvukově-obrazových záznamů účastníka a jeho projevů v rámci soutěže či při přebírání výhry a poskytuje bezúplatně organizátorovi výhradní právo k použití těchto snímků a záznamů k zabezpečení průběhu Hry a k reklamním účelům organizátora. Účastník je povinen (zejména v souvislosti se získáním a převzetím odměny) poskytnout organizátorovi interview, a to ve vysílání nebo jinak a na žádost organizátora se účastnit předání odměny na určeném místě.

5. Organizátor je oprávněn využít kontaktní údaje účastníka za účelem zasílání tzv. nevyžádaných obchodních sdělení, zejména oznámení o jiných soutěžích pořádaných organizátorem, a to do doby, než účastník s takovým postupem vyjádří nesouhlas. Vyjádřit nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení je možné v rámci každé zprávy obsahující obchodní sdělení. Vyjádření nesouhlasu je kdykoliv možné provést písemně také na adrese sídla či provozovny organizátora či e-mailem na adrese: impuls@impuls.cz.

III. Průběh Hry

1. Hra bude probíhat ve všedních (pracovních) dnech od 5. 10. 2020 do odvolání (dále jen „herní dny“). Přihlašování probíhá od 30. 9. 2020 od 5.00 hodin.

2. Každý herní den ráno mezi 5:00 a 9:00 moderátor v živém vysílání Rádia Impuls zavolá jednomu vybranému účastníkovi Hry na telefonní číslo, které účastník použil při zaslání SMS nebo uvedl v přihlašovacím formuláři na www.impuls.cz (dále jen „vybraný účastník Hry“).

3. Výběr účastníka Hry probíhá následujícím způsobem:

Výběr účastníka Hry na daný herní den se provádí v bezprostředně předcházející herní den ze všech řádně přihlášených účastníků zařazených do databáze účastníků dle čl. II odst. 1, kteří se přihlásili do 15:00 hod. kalendářního dne bezprostředně předcházejícího kalendářnímu dni, ve kterém se provádí výběr. Výběr účastníka pro první herní den (5. 10. 2020) bude proveden ze všech účastníků, kteří se přihlásí do dne 1. 10. 2020 do 15.00 hod. Výběr účastníka proběhne losováním. Podrobná pravidla pro výběr účastníka stanoví organizátor interním předpisem.

4. Zvedne-li vybraný účastník Hry telefon před koncem šestého zazvonění (měřeno u volajícího) a ohlásí-li se následně do dvou sekund od okamžiku přijetí hovoru podle předchozí věty zřetelným způsobem „Haló, tady Impulsovi“, získává odměnu (čl. IV odst. 1). Zvedne-li však vybraný účastník telefon po šestém zazvonění a později nebo ohlásí-li se vybraný účastník Hry po přijetí hovoru jinými slovy, než přesně předepsaným heslem, nebo uplyne-li lhůta stanovená v předchozí větě marně, což nastane, nezačne-li se vybraný účastník v jejím průběhu hlásit heslem, nebo nebude-li možné se účastníku dovolat (bude-li telefonní stanice nedostupná atd.), nebo nebude heslo „Haló tady Impulsovi“ zřetelné z důvodu špatné kvality signálu, vybraný účastník Hry odměnu nezíská.

5. Vybraný účastník Hry, který splnil podmínky ohlášení podle odst. 4 věty prvé tohoto článku, má možnost zvýšit výhru (odměnu), jestliže v živém vysílání Rádia Impuls správně a ve stanoveném časovém limitu (10 vteřin) prokáže znalost Impulsovic kódu (viz odstavec 6) v přesném pořadí. V takovém případě získává vybraný účastník namísto základní výhry trojitou odměnu (čl. IV odst. 2). Pokud však vybraný účastník neodpoví správně, ztrácí jak zvýšenou výhru, tak základní výhru podle odst. 4 (a čl. IV. odst. 1), tedy neobdrží žádnou výhru. Vybraný účastník má možnost říci Impulsovic kód pouze 1x. Pokud se vybraný účastník opraví, přeřekne nebo řekne Impulsovic kód nezřetelně, nebude uznaná jeho správnost.

6. Impulsovic kód představuje kombinaci tří po sobě jdoucích čísel, která ve třech časech během pracovního dne bezprostředně předcházejícího hernímu dni zazní ve vysílání Rádia Impuls tak, že v každém čase zazní jedno číslo. Pořadí čísel v Impulsovic kódu je dáno pořadím vyhlášení ve vysílání Rádia Impuls od prvního ke třetímu. Nápověda k Impulsovic kódu může být k dohledání na webu www.impuls.cz.

7. Neurčí-li organizátor jinak, pak v případě, že je pro daný herní den vyhlášena mimořádná odměna (výhra), získává vybraný účastník hry, který ve stanoveném časovém limitu zvedne telefon a přihlásí se výherním heslem, jak je stanoveno v odstavci 4, namísto denní výhry mimořádnou odměnu (čl. IV. odst. 3.). V takovém případě v den, kdy bude poskytována mimořádná odměna, nebude poskytována odměna podle čl. IV. odst. 1 a 2. Mimořádná odměna se v případě, kdy nebude vyhrána, nepřesouvá do dalších dní a propadá, neurčí-li organizátor jinak. Na mimořádnou odměnu se v žádném případě nevztahuje ustanovení o jejím zvyšování na trojnásobek. Organizátor hry může rozhodnout, že se ve stanovený herní den hraje o odměnu podle čl. IV. odst 1 a 2 a o případnou mimořádnou odměnu zároveň.

8. Dojde-li k přijetí hovoru podle odst. 4 věty prvé nebo druhé tohoto článku, platí, že hovor přijal vybraný účastník Hry. Výhru získává osoba, která přijala hovor podle odst. 4 tohoto článku, nevyjde-li do odeslání nebo jiného předání odměny najevo, že vybraným účastníkem Hry je (byla) jiná osoba. V takovém případě bude daná osoba ze Hry vyloučena a nárok na výhru tím zcela zaniká (tzn. nezíská ji ani původní vybraný účastník Hry). To neplatí v případě, že hovor přijme osoba blízká řádně vybranému účastníku Hry ve smyslu § 22 občanského zákoníku či osoba, která s řádně vybraným účastníkem Hry sdílí společnou domácnost. Na takovouto situaci se hledí, jako by hovor přijal vybraný účastník Hry a odměna tak nadále vybranému účastníku Hry bez dalšího náleží.

9. Účastníci jsou povinni poskytnout Organizátorovi potřebnou součinnost za účelem ověření toho, jaká osoba přijala hovor.

IV. Odměna (výhra)

1. Odměna činí částku 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Odměna se zvyšuje o jackpot, který odpovídá částce 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) násobené počtem herních dnů, které bezprostředně předcházejí aktuálnímu hernímu dnu a ve kterých nedošlo k přijetí hovoru a ohlášení se heslem „Haló, tady Impulsovi“ podle čl. III odst. 4 (den, kdy bylo hráno pouze o mimořádnou výhru, se pro tyto účely nezohledňuje).

2. Trojitá odměna činí trojnásobek částky uvedené v předchozím odstavci (základní odměny ve výši 10.000 Kč, která se vedle trojité odměny již neposkytuje). Trojitá odměna se nepřesouvá do následujících herních dnů.

3. Organizátor si vyhrazuje právo vyhlásit mimořádné odměny dle svého uvážení. Organizátor může u některých těchto mimořádných odměn podle své volby v případě, kdy první vybraný účastník nezíská výhru, kontaktovat další vybrané účastníky podle jejich pořadí či provést nové losování. Mimořádná odměna se v případě, kdy nebude vyhrána, nepřesouvá do dalších dní a propadá, neurčí-li organizátor jinak. Na mimořádnou odměnu se v žádném případě nevztahuje ustanovení o jejím zvyšování na trojnásobek

V. Vyloučení účastníka ze Hry

1. Účastník je povinen ve smyslu těchto pravidel jednat podle pokynů organizátora. To platí rovněž pro pokyny organizátora, týkající se vystoupení účastníka Hry ve vysílání a jeho osobní účasti na předání odměny. V opačném případě je organizátor oprávněn účastníka ze Hry vyloučit. Organizátor je dále oprávněn ze Hry vyloučit účastníka, který jedná v rozporu s obsahem nebo smyslem těchto pravidel, nedodrží povinnosti v nich stanovené, nesplňuje podmínky účasti či jedná v rozporu s právními předpisy.

2. Účastník je povinen na základě výzvy sdělit organizátorovi údaje potřebné pro jeho identifikaci (zejména jméno, příjmení, adresu, datum narození, telefonní číslo, e-mail) a bez odkladu sdělit organizátorovi jejich změnu. Nesdělí-li účastník údaje podle předchozí věty, uvede-li údaje nepravdivé, nelze-li na základě dostupných údajů účastníka v tuzemsku kontaktovat nebo identifikovat, je organizátor oprávněn tohoto účastníka vyloučit ze Hry. Ustanovení předchozích vět se týká obdobně údajů nezbytných pro poskytnutí odměny, včetně čísla bankovního účtu, má-li být odměna vyplacena bezhotovostním převodem.

3. Vyloučením ze Hry účastník ztrácí práva plynoucí z účasti ve Hře a případnou odměnu, která tak propadá. Vyloučí-li organizátor ze Hry výherce, není povinen Hru opakovat. Organizátor není povinen účastníka o jeho vyloučení ze Hry informovat; učiní tak však na žádost účastníka Hry.

4. Zjistí-li organizátor, že se Hry účastní osoba, která nesplňuje podmínky účasti či je vyloučena z účasti ve Hře (zejména čl. II. odst. 2, 3, resp. čl. III odst. 8), platí ustanovení předchozího odstavce obdobně; k vyloučení ze Hry dochází automaticky, není třeba rozhodnutí organizátora.

VI. Společná ustanovení

1. Výhru poskytuje organizátor Hry, resp. spoluorganizátor, případně jím určená osoba. Výherci nejsou povinni výhru přijmout; v takovém případě výhra propadá. Výhra propadá také v případě, kdy výherce nesplní podmínky pro její poskytnutí. Výherci nemají nárok na žádnou věcnou ani jinou náhradu, pokud organizátor výslovně nestanoví jinak. Vymáhání výhry právní cestou je vyloučeno.

2. Výherci jsou povinni řádně a včas splnit veškeré, zejména daňové povinnosti, které jim podle právních předpisů vzniknou získáním odměny. Výherci berou na vědomí, že organizátor/spoluorganizátor je oprávněn strhnout z vyplácené odměny příslušnou srážkovou daň, neurčí-li organizátor/spoluorganizátor výslovně, že tuto daň za výherce uhradí.

3. Organizátor Hry si vyhrazuje právo Hru kdykoli omezit, odložit, přerušit, zrušit nebo změnit její pravidla. Je oprávněn rozhodnout o všech otázkách týkajících se Hry podle vlastního uvážení a s konečnou platností. Změny pravidel Hry budou oznámeny účastníkům jejich uveřejněním na internetové stránce www.impuls.cz.

4. Účastníci Hry jsou povinni dodržovat pravidla Hry i pokyny jejího organizátora.

6. Originál těchto pravidel je uložen v budově Rádia Impuls, Ortenovo náměstí 15a, Praha 7; tato pravidla Hry jsou též uveřejněna na internetových stránkách www.impuls.cz.

V Praze, dne 24. 9. 2020