Pro Čechy hrdina a pro Němce arbitr, poznal Masaryk při návštěvě jižní Moravy

  17:34
Přesně před sto lety přijel do regionu první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Při desetidenním „zájezdu na Moravu“, jak se tehdy jeho cestě říkalo, zvládl navštívit přes třicet jihomoravských měst a obcí. A byla to velká sláva. Vůbec první návštěva Znojma měla navíc podstatný symbolický význam.

Prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka přijali před sto lety ve Znojmě na náměstí Republiky. | foto: archiv Jihomoravského muzea ve Znojmě

„Podle reportérů Lidových novin, kteří ho na cestách doprovázeli, byl Masaryk všude bouřlivě a nadšeně vítán a v některých obcích musel dělat i neplánované zastávky, aby se s ním zástupy lidí mohly pozdravit,“ připomíná Filip Drybčák z Jihomoravského muzea ve Znojmě.

Masaryk přicestoval 17. června 1924 vlakem do Hrušovan u Brna, odkud zamířil do Židlochovic. Na tamější zámek se rád vracel a bydlel v něm po celou dobu pobytu na jižní Moravě. První dva dny si vyhradil na návštěvy míst spojených se svým dětstvím a mládím. Zavítal tak do svého rodiště v Hodoníně, do Čejkovic, kde chodil do obecné školy, a k hrobům svých rodičů v Hustopečích. Dále zamířil také na Slavkovsko a místa spojená s napoleonskou bitvou.

Znojemský projev prezidenta Masaryka

Pane starosto města, pane místostarosto a páni starostové okresu venkovských: My opravdu stojíme na historické půdě v zámku Přemyslovců. Slovo Přemyslovec a Přemyslovci znamená přemýšlet a v tomto slově je program. A to byl program českých králů našich. Naše postavení historické a zeměpisné v Evropě ukládá nám všem, kteří poctivě usilují o zdar našeho státu, aby v těchto obtížných okolnostech, ve kterých jsme, hodně přemýšleli. V tom smyslu já bych zde zdůraznil, co zde bylo řečeno a co bylo řečeno právem. Chci pokračovati v tendencích Přemyslovců, třebaže tyto musíme přizpůsobit našim novým poměrům. Ale opakuji, pánové vám všem, že je třeba, abychom s láskou přemýšleli o problémech naší republiky a abychom přemýšleli všichni, nejenom my Čechové, ale i vy, Němci. Já Vaše obtíže dobře znám a bylo u mne také deputace znojemské před nějakou dobou. Znám poměry, sleduji je a myslím, že se ledaco k dobrému obrací, abyste podle svých poměrů postupovali a abyste v té shodě spolupracovati mohli usilovně dále.

Třetí den se vydal do jižního pohraničí, obývaného převážně německým obyvatelstvem. Nejdříve zastavil v Pohořelicích, kde se mu dostalo dvojjazyčného uvítání a mimo jiné zde promluvila i výrazná osobnost regionu, dlouholetý poslanec a senátor z Loděnic Josef Luksch. Poté Masaryk pokračoval přes Branišovice a Miroslav do Znojma. Právě zastávka v něm patřila mezi ty nejvýznamnější, už proto, že tu prezident strávil téměř celé odpoledne.

„Návštěva měla i důležitý symbolický význam. Poté, co na konci první světové války usilovalo jihomoravské pohraničí o připojení k Rakousku, bylo nadšené vítání prezidenta ve Znojmě vykládáno jako důkaz oddanosti regionu k Československu,“ přibližuje Drybčák, kurátor fotoarchivu a dokumentace současnosti a také autor výstavy v Domu umění, která právě Masarykovu první návštěvu Znojma mapuje.

Prezident v proslovu na znojemském hradě upozornil, že se všichni nacházejí ve starém sídle Přemyslovců, a nabádal přítomné, aby se řídili jménem tohoto rodu a přemýšleli o problémech a výzvách, jimž oblast čelí. Apeloval také na vzájemnou česko-německou spolupráci. Tu Masaryk ve svých projevech často zdůrazňoval, byť realita byla často jiná.

Jak poukazuje Drybčák, z pohledu národností se přijímání prezidenta lišilo. Čeští zástupci se mu většinou chlubili úspěchy a krásami svého města nebo kraje. V jejich projevech se objevovala vděčnost za osvobození od rakouské monarchie, nálada byla celkově pozitivní a slavnostní. Němci naproti tomu vnímali Masaryka jako jakéhosi arbitra nebo ombudsmana a tlumočili mu své požadavky, na něž se podle jejich názoru málo hledělo nebo zapomínalo.

Tykání s legionáři a sokoly

Při zpáteční cestě ze Znojma byl Masaryk v Dobšicích zastaven místními, aby se s ním pozdravili. Dvě děti – český chlapec a německé děvče – ho podarovaly třešněmi v košících ozdobených národními barvami. Děti se vůbec velmi často podílely na vítání Masaryka v regionech, školy je vedly k pozitivnímu vztahu k republice zosobňované prezidentem a dostávaly přednášky o jeho významu. Tuto vlasteneckou výchovu už ve své době kritizovaly především katolické kruhy nebo intelektuál Emanuel Rádl.

Za zmínku stojí i další typické prvky masarykovského kultu. Prezidentem se stal v pokročilém věku 68 let, což si uvědomoval nejen on, ale i veřejnost. Prakticky ve všech veřejných projevech se tak objevovalo přání pevného zdraví a dlouhého života.

Při masarykovských oslavách nebo jubileích zaznívala například stará lidová píseň Tatíčku starý náš, v níž se zpívá: „dobře je dycky s námi, dokud si mezi námi“ a „jak ty nás opustíš, co tu bude po nás! “ Motiv pevného zdraví se objevoval i na slavobránách, stejně jako tykání. „Na té znojemské tak bylo při prezidentově příjezdu psáno: Buď vítán. Osobně si ale Masaryk při oficiálních příležitostech tykal pouze s legionáři a sokoly,“ podotýká Drybčák.

Zdar, bratře presidente. Před 90 lety vyjel Masaryk na cestu po Horácku

Následující dva dny zabrala návštěva Brna, „druhého hlavního města republiky“, jak jej sám Masaryk nazval. Program zde byl z celých deseti dnů největší a nejpompéznější. Prezident třeba poprvé navštívil Masarykovu univerzitu, o jejíž založení se dlouho zasazoval a o jejíž rozvoj se zajímal po celý svůj život.

Ostatně sám v Brně čtyři roky studoval na německém gymnáziu, na jehož místě dnes stojí Janáčkova akademie múzických umění. Byť byl premiant, ze školy odešel kvůli sporům s pedagogy. Během studentských let, kdy bydlel v podnájmu v ulici Milady Horákové, se zamiloval do švagrové své bytné Antonie Solnické. Její rodiče ovšem vztahu nepřáli, a když byl zavolán do školy na kobereček, vytáhl Masaryk na ředitele pohrabáč. Tím konflikt vygradoval a musel odmaturovat ve Vídni.

Po Brnu zamířil prezident na Hanou, Valašsko a Slovácko. Po návštěvě Kyjova 27. července se vrátil do Brna a zamířil vlakem zpět do Lán.

20. září 2021