Ochrana soukromí

Poučení o zpracování osobních údajů pro účely novinářské činnosti 

Toto poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany LONDA spol. s r.o., pokud se jedná o osobní údaje osob, které jsou zpracovávány pro novinářské účely, tedy pro účely výkonu svobody projevu a informací v rámci přípravy a publikace zpravodajství a reportáží (či článků, videozpravodajství a fotografií) zveřejněných v médiích provozovaných společností LONDA spol. s r.o. Poučení je připraveno na základě Nařízení (EU) č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), se zohledněním (i) právní úpravy práva na svobodu projevu a informací podle čl. 17 Listiny základních práv a svobod podle čl. 11 Listiny základních práv Evropské Unie a (ii) právní úpravy v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“), který obsahuje úpravu výjimek pro svobodu projevu v § 17 až 23.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost LONDA spol. s r.o., IČO: 49241931, se sídlem Praha 1, Na příkopě 859/22, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 20283 (dále také jen „LONDA“). Kontaktní údaje správce naleznete zde.

LONDA je provozovatelem těchto médií:

  1. Rozhlasová stanice Rádio Impuls
  2. Rozhlasová stanice RockZone 105,9
  3. Internetový server www.impuls.cz

Přehled zpracovávaných (typů) údajů a jejich zdroje

V této části se dozvíte, jaké typy osobních údajů o Vás budeme zpracovávat. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (v tomto materiálu dále nazývané také „subjekt údajů“ či „dotčená osoba“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme od našich zdrojů, z veřejně dostupných informací, od tiskových a foto agentur, z jiných médií,  a také přímo od Vás.

Osobní údaje fyzických osob, které budou uvedeny ve zpravodajství v médiích společnosti LONDA či budou zpracovávány v rámci přípravy takových zpravodajských příspěvků, zahrnují celou řadu různorodých informací týkajících se dotčených osob, jejichž rozsah bude dán rozsahem zájmu veřejnosti na informování o činnosti těchto osob. Ne všechny informace, které o činnosti dotčených osob získáme, budeme však publikovat. Některé informace budeme potřebovat získat i pro to, abychom se mohli bránit v případném soudnímu sporu.

Zdrojem zpracovávaných informací je naše vlastní rešeršní činnost, naše novinářské zdroje, zprávy uveřejněné jinými médií či tiskovými a foto agenturami (jako je ČTK, Reuters, Profimedia apod.), řadu informací získáváme z veřejně dostupných informací a také přímo od dotčených osob (např. v rámci jejich vyjádření k připravovaným reportážím či článkům).

Účely zpracování

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům; v případě novinářské činnosti se však jedná vždy o vedlejší účely nedílně spojené s výkonem práva na svobodu projevu. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených v Nařízení můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.

Primárním účelem zpracování osobních údajů bude novinářská činnost, tedy jejich zveřejňování v médiích LONDA a příprava zpravodajství, článků či reportáží. To ovšem neznamená, že veškeré získané informace budeme hned (či vůbec) publikovat (viz výše). V této souvislosti budou údaje dále používány v rámci výkonu svobody projevu a novinářské činnosti pro s tímto výkonem spojené podpůrné účely: pro kontrolu činnosti našich zaměstnanců a spolupracovníků, pro statistické účely a k ochraně práv LONDA a třetích osob. Údaje získané v rámci sítí elektronických komunikací (zejména získané z komunikace s dotčenou osobou, jako je IP adresa a čas komunikace) budou užívány také za účelem IT bezpečnosti LONDA. Dále budou osobní údaje dotčených osob užívány LONDA za účelem plnění jejích právních povinností podle Nařízení a Zákona (např. v případě vyřizování žádostí podle Nařízení a Zákona).

Právní základ zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování, případně na vnitrostátním právním základě. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat (pro odvolání použijte kontakt na osobu, která od Vás údaje získala, případně nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Údaje zpracovávané v souvislosti s výše uvedenými účely ovšem obvykle nejsou zpracovávány na základě souhlasu.

Právním základem zpracování je § 17 odst. 1 Zákona, podle něhož lze osobní údaje zpracovávat také tehdy, slouží-li to přiměřeným způsobem pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu. Při posouzení přiměřenosti podle věty první se přihlédne také k tomu, jestli zpracování zahrnuje osobní údaje uvedené v čl. 9 odst. 1 nebo čl. 10 Nařízení.

Pokud budeme zpracovávat údaje pro účel plnění povinností podle Nařízení, pak je právním základem zpracování plnění právní povinnosti. Ačkoliv to v případě zpracování pro novinářské účely není obvyklé, může být právním základem zpracování v některých případech i souhlas subjektu údajů.

Právo na námitku

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy či když nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení. Pro účely novinářské činnosti obsahuje Zákon odchylnou úpravu v § 22.  

 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro novinářské účely lze vznést námitku jen proti konkrétnímu zpřístupnění nebo uveřejnění osobních údajů. Námitku tedy nelze vznést proti zpracování údajů v rámci přípravné fáze před publikací údajů, ledaže by v rámci této přípravy již byly údaje zpřístupňovány jiným osobám. To ovšem neznamená, že pokud byste nesouhlasili s tím, jak jsou o Vás reportáž či článek připravovány, nemůžete se nijak ohradit. Naše společnost má i v takovém případě zájem na řádném a etickém provádění své činnosti. Proto nás můžete kontaktovat kdykoliv, pokud se však bude jednat o Vaši námitku ve fázi přípravy zpravodajství, článku či reportáže, nebude se jednat o formální námitku ve smyslu Zákona. Přesto se jí budeme zabývat.

Pokud budou Vaše osobní údaje v konkrétním případě zpřístupňovány třetí osobě nebo zveřejňovány, můžete vznést proti takovému zpracování námitku. V takovém případě prosím uveďte konkrétní důvody nasvědčující, že ve Vašem případě převažuje oprávněný zájem na ochraně Vašich práv a svobod nad veřejným zájmem na svobodě projevu. Pokud budeme mít má za to, že bylo osvědčeno, že Váš zájem převažuje, zveřejňování daných informací ukončíme a budeme Vás o tom informovat.

Pro úplnost dodáváme, že i podle samotného Nařízení je v oblasti související s novinářskou činností (výkonem práva na svobodu projevu a informace) možnost námitky, resp. související povinnost LONDA vymazat takové údaje, omezena tím, že se toto právo nevztahuje na údaje nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace (čl. 17 odst. 3 písm. a) Nařízení). To ale neznamená, že pokud se na nás obrátíte s připomínkami k některé naší reportáži či našemu článku, nebudeme je řešit; bez ohledu na Nařízení vždy Vaše připomínky prověříme a pokud dojdeme k závěru, že došlo k pochybení, nebo je třeba naše posluchače či čtenáře seznámit s dalšími informacemi, příslušný článek upravíme či Vám dáme dodatečný prostor.

Doba, po níž budou údaje zpracovávány

Určit vhodnou dobu zpracování údajů je u zpravodajských informací obzvláště obtížné. Právo na ochranu osobních údajů či osobnosti se zde dostává do střetu se svobodou projevu a právem veřejnosti na informace.

Zpracování pro novinářské účely je specifické tím, že k uveřejňování daných informací dochází obvykle po velmi dlouhou dobu (např. archivy s přepisem obsahu reportáží jsou k dispozici v knihovnách či elektronických archivech, články zveřejněné na internetu jsou přístupné bez časového omezení apod.). Již jednou odvysílanou reportáž nelze změnit, u jiných druhů médií, zejména internetových článků, může být situace jiná. Pokud nám sdělíte, že některé zveřejňované informace Vás nepřiměřeně zasahují a doložíte proč, prověříme, zda je vhodné, abychom je dále zveřejňovali a případně je smažeme či nahradíme Vaše jméno či příjmení iniciálami. U některých informací však bude i tak doba, po kterou je budeme zveřejňovat, neomezená. Týká se to např. informací o politicích či významných událostech apod. To, že znepřístupníme danou informaci veřejnosti, ovšem neznamená, že vždy smažeme i podkladové materiály či zálohy, které budeme mít k dispozici. Ty totiž můžeme využít i při tvorbě dalších budoucích reportáží či budou potřebné k ochraně našich práv. Stejně tak fotografie obvykle necháváme uložené v našem archivu s příslušnými popisky, abychom je v případě aktuální potřeby mohli znovu využít.

V našich médiích zveřejněné psané texty a fotografie (bez ohledu na to, zda jsou dále šířeny či nikoliv) archivujeme obvykle bez časového omezení. U záznamu rozhlasového vysílání je doba archivace z kapacitních důvodů omezena.

Pokud není některá doba pro zpracování určena konkrétně, bude při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů vycházeno zejména z těchto hledisek (i) délky promlčecí doby, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků, (iii) obvyklých postupů na trhu, (iv) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik a (v) případných doporučení dozorových orgánů.

Aktualizace údajů

Jednou z našich povinností jako správce osobních údajů je zpracovávat přesné údaje, případně s ohledem na okolnosti doplnit neúplné údaje. Přesnost u zveřejněných údajů posuzujeme vždy z pohledu informací aktuálních v době, kdy ke zveřejnění údajů z naší strany došlo. To však neznamená, že v případě potřeby informovat o změnách nezveřejníme o dané záležitosti potřebnou aktualizaci, např. nový článek či nedoplníme původní informaci. To, zda je nutné takto postupovat, vždy prověříme i z hlediska informační hodnoty dodatečné informace pro čtenáře a práv dotčeného subjektu. Již jednou odvysílané reportáže v rozhlasovém vysílání samozřejmě nelze změnit. Údaje již jednou zveřejněné v jiných našich médiích, i když jsou přístupné tak, že je lze změnit, jsou vždy „svědky času“, jejich přesnost je tedy třeba posuzovat z pohledu informací, jež byly k dispozici v době, kdy byly článek nebo reportáž zveřejněny. Případný další vývoj popisované události je obvykle popsán v navazujících článcích. Proto často nebude třeba původní články upravovat.

Pokud dojde ke změně zveřejňovaných údajů, můžete kontaktovat přímo redakci, případně nás můžete kontaktovat na níže uvedených kontaktech, nejlépe e-mailem na osobni.udaje@impuls.cz. Vaši žádost vždy posoudíme.

Podle § 20 Zákona se v případě uplatnění práv na opravu osobních údajů (součástí tohoto práva je i právo na aktualizaci údajů) v případě zpracování pro novinářské účely postupuje podle jiných právních předpisů, jako je § 82 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
§ 10 a násl. zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů a  § 35 a násl. zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.

Jak bude zpracování probíhat a jeho konsekvence

V dnešní době většina zpracování probíhá počítačově, takže Vaše údaje budeme obvykle zpracovávat v počítačovém systému. Zveřejněné údaje či údaje určené ke zveřejnění, případně včetně informací, které byly původně zveřejňovány, ale již nejsou přístupné veřejnosti, ukládáme v našich redakčních systémech, byť ne všechny provedené změny jsou ukládány po dlouhou dobu. Podkladové informace si obvykle ukládá každý novinář vhodným způsobem. Výjimku tvoří námi pořízené fotografie a videozáznamy, které ukládáme do redakčního systému (spolu s popiskem, čeho se zobrazená fotografie týká). Ke zpracování pro novinářské účely obvykle nevyužíváme zpracovatelů, nicméně některé zpravodajské příspěvky, reportáže či články mohou připravovat  žurnalisté „na volné noze“ (stejné platí pro fotografy, kameramany a ostatní profese).

LONDA bude osobní údaje zpracovávat zejména ve svých počítačových systémech. Následně budou tyto informace (resp. vybraná část z nich) uveřejněny v příslušném médiu a takto uveřejněné informace archivovány v odbavovacím systému rozhlasového vysílání a redakčním systému internetového zpravodajství. Podkladové informace však budou někdy dále ponechány v archivu autora. Zveřejněné údaje zpřístupňujeme několika archivům zpravodajství, které jsou přístupné za úplatu. Podle § 32 zákona č. 231/2001 Sb. jsme taktéž povinni uchovávat v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě záznamy všech rozhlasových pořadů včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a na písemnou výzvu je zapůjčit Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Písemnosti (např. Vaše žádosti o opravu či výmaz) bude LONDA zpracovávat také ve své kartotéce.

Upozorňujeme, že poskytnutí zpracovávaných údajů ze strany dotčené osoby, pokud ji např. požádáme o vyjádření k publikovaným informacím, je dobrovolné (ovšem bez poskytnutí těchto informací nebudeme moci čtenáře resp. diváky našich médií informovat o tomto stanovisku).

Předávání osobních údajů jiným osobám (příjemci osobních údajů)

Informace zpracovávané pro novinářské účely se snažíme zpracovávat sami. Samozřejmě při tom využíváme běžné počítačové systémy jako je e-mailový klient apod. Některé články či reportáže také připravují novináři na volné noze, se kterými spolupracujeme.

Vzhledem k tomu, že primárním účelem zpracování údajů pro novinářské účely je jejich zveřejňování, budou údaje zveřejněny ve zpravodajských příspěvcích, článcích a reportážích v námi provozovaných médiích. Na přípravě zpravodajství se mohou podílet i novináři na volné noze, kteří pak získají přístup i k dalším podkladovým materiálům. 

V některých případech zpřístupníme podkladové údaje za účelem získání právní či jiné odborné konzultace od nich našim právním poradcům či jiným odborníkům. Tyto osoby pak mohou být citovány i v dotčených článcích a reportážích.

Dále využíváme v běžném rozsahu také zpracovatele - dodavatele externích služeb pro naše počítačové systémy (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, dodavatelé počítačových systémů, serverových služeb, rozesílání e-mailů a poskytovatelé záložních serverů  a archivačních služeb).

Námi zveřejněné zpravodajství také poskytujeme komerčním archivům médií, které je zpřístupňují za úplatu mediálním odborníkům nebo z nich vytvářejí běžné monitoringy médií. K některým zpravodajským příspěvkům také poskytujeme licenci jiným médiím (např. rozhlasová stanice Český Impuls provozovaná naší dceřinou společností LIN, a.s.).

Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy; při tom však vždy dbáme etických a právních pravidel pro ochranu zdroje.

Předávání osobních údajů do ciziny

Zatímco podle Nařízení platí zásada volného pohybu osob v EU, Nařízení omezuje předávání osobních údajů do ciziny mimo EU. Naše společnost standardně osobní údaje do ciziny mimo EU nepředává (samozřejmě v rámci sítě internet může mít přístup ke zveřejněným informacím každý uživatel internetu). Může se však stát, že Vaše osobní údaje budou zpracovány v počítačovém systému, jehož servery se budou nacházet mimo území EU, i když se takovým situacím snažíme vyhýbat. S ohledem na obvykle v rámci podnikání užívané systémy by se jednalo nejvýše o systémy využívající servery  nacházející se ve Spojených státech amerických. V takovém případě bychom vybrali jako smluvního partnera společnost, která bude splňovat podmínky schválené Evropskou komisí pro bezpečný přenos dat mezi EU a USA, tzv. Privacy Shield.

Poučení o právech subjektů údajů:

Zpracování osobních údajů pro účely svobody projevu je specifické s ohledem na to, že se v něm střetává ústavně zaručené právo na svobodu projevu a informací podle čl. 17 Listiny základních práv a svobod a podle čl. 11 Listiny základních práv Evropské unie s taktéž ústavně zaručeným právem na ochranu soukromí a osobních údajů. Při naplňování práv dotčených osob (tedy subjektů údajů) proto budeme postupovat tak, abychom zohlednili veškerá výše uvedená práva. Samo Nařízení přitom obsahuje určité výjimky z úpravy práv subjektů údajů, které se obvykle budou aplikovat právě na zpracování pro účely novinářské činnosti. Jedná se o výjimky stanovené právě ve prospěch svobody projevu či ochrany práv správce (LONDA) či třetích osob (např. novinářské zdroje). Další výjimky zakotvil Zákon.

Fyzická osoba má podle Nařízeníprávo u naší společnosti jakožto správce osobních údajů:

a) požadovat přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jí týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení.  Toto právo však nenáleží, pokud se jedná o osobní údaje, které jsou zpracovávány pouze pro novinářské účely a dosud nebyly uveřejněny. V případě uveřejněných informací je možné toto právo vyloučit v odůvodněných případech, zejména pokud by jinak došlo k ohrožení nebo zmaření oprávněného účelu zpracování osobních údajů nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí (§ 19 Zákona). Právem získat kopii údajů také nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. U zveřejněných informací doporučujeme k získání informací využít vyhledávací formuláře na našich zpravodajských stránkách či v rámci specializovaných služeb. Upozorňujeme, že poskytnutím informací může být také omezeno právem na ochranu novinářského zdroje.

b) požadovat opravu osobních údajů, které jsou o ní zpracovávány, pokud jsou nepřesné (čl. 16 Nařízení). S přihlédnutím k účelům zpracování má v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů. Podle § 20 odst. 1 Zákona se však v tomto případě postupuje podle zvláštních zákonů, jako je § 82 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, § 10 a násl. zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů a § 35 a násl. zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.

c) požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení. Podle § 20 odst. 1 Zákona se však v tomto případě taktéž postupuje podle zvláštních zákonů, jako je § 82 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, § 10 a násl. zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů a § 35 a násl. zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.

d) požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení. Podle § 20 odst. 2 Zákona však toto právo přísluší v případě zpracování údajů pro novinářské účely pouze tehdy, pokud správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů tyto údaje požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. I v těchto případech se právo na omezení zpracování nepoužije tehdy, pokud by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí.

e) získat osobní údaje, které se jí týkají a

(i) které zpracováváme s jejím souhlasem, nebo

(ii) které zpracováváme pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou taková fyzická osoba je nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na její žádost

ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž má právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení. Zde však upozorňujeme na to, že (i) takovým předáním nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, např. autorská práva apod. a (ii) u zpracování pro novinářské účely se obvykle nebude jednat o tento případ,

f) má právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení s odchylkami podle § 22 Zákona.

Upozorňujeme také, že podle § 23 Zákona jsou možné v odůvodněných případech další výjimky z výše uvedených pravidel.

Pokud obdržíme výše uvedenou žádost, budeme informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Naše společnost  není v určitých případech stanovených Nařízením povinno zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu vedle výše uvedených důvodů zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme výše uvedenou žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, můžeme jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

V případě, kdy se subjekt údajů domnívá, že LONDA zpracovává jeho osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje jeho práva, má právo podat stížnost u dozorového úřadu (tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů) či má právo požádat o soudní ochranu.

Práva jiných osob.

Upozorňujeme, že výkonem Vašich práv, zejména práva získat kopii osobních údajů či práva přenositelnosti nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Proto se budeme snažit upravit Vám předávané údaje tak, aby tato práva nebyla dotčena. Přesto však prosím vždy zvažte, jak a zda můžete předané údaje dále použít. Mějte také na paměti, že např. v rámci práva na přístup můžete získat informace chráněné např. autorským zákonem a jejich další použití by mohlo být proto omezeno.

Jak nás můžete kontaktovat?

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít následující kontakty:

LONDA spol. s r.o.

Ortenovo nám. 15a, 170 00 Praha 7

e-mail: osobni.udaje@impuls.cz

tel.: 255 700 700 (vyžádejte si prosím přepojení na právní úsek společnosti)

ID datové schránky: cricfuk 

 

Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových služeb společnosti LONDA, spol. s r.o.

Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových služeb společnosti LONDA, spol. s r.o. (dále jen „LONDA“). LONDA postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Věnujte proto prosím výše uvedeným předpisům patřičnou pozornost.

Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme? Naše společnost nezpracovává osobní a další údaje uživatelů našich služeb jinak, než k legitimním účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas. Není-li v podmínkách služby určeno jinak, pak jsou obvykle tyto údaje využívány k plnění uzavřené smlouvy, ochraně našich práv (např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb), statistickým účelům (v této souvislosti jsou ale Vaše údaje obvykle agregovány tak, že nelze určit Vaši totožnost), měření návštěvnosti našich stránek, zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji, zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů a to v obvyklém na trhu prováděném standardu, pro účely vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností (např. dokládání souhlasu se zpracováním osobních údajů, prevenci deliktní činnosti apod.), v přiměřeném rozsahu k remarketingu, tzn. cílenějšímu zobrazení obsahu a reklamy na našich stránkách jednotlivým uživatelům a k zasílání obchodních sdělení. Vaše údaje obvykle zpracováváme ve svých vlastních počítačových systémech.

Jaké údaje zpracováváme a jak dlouho? Veškerá data jsou zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Osobní údaje předávané LONDA uživatelem s jeho souhlasem jsou zpracovávány do odvolání souhlasu; naše společnost však může i po odvolání souhlasu některá taková data zpracovávat, pokud k tomu má jiný zákonný důvod (např. pro doložení skutečnosti, že jsme údaje zpracovávali se souhlasem či pro možnost obrany proti právním nárokům).

Naše internetové stránky umožňují registraci do služeb naší společnosti nebo našich obchodních partnerů a to zejména:

  1. Do soutěže Haló, tady Impulsovi
  2. Pro e-shop provozovaný externím partnerem. Registrace je umístěna na adrese http://www.impuls.cz/porady/ishop/

Údaje získané v rámci registrace do soutěže Haló, tady Impulsovi jsou obvykle ukládány po celou dobu trvání příslušného kola soutěže a následně obvykle po dobu jednoho roku (s výjimkou údajů výherců, kde je doba uložení stanovena právními předpisy, zejména o účetnictví). Poté mohou být obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje sloužící k doložení důvodu pro zasílání nevyžádaných obchodních sdělení.

Údaje zadávané v rámci registrace pro e-shop jsou předávány provozovateli e-shopu a v kopii ukládány naší společností pro účely ochrany našich práv po dobu obvykle nepřesahující 3 roky. Ohledně využití údajů zadávaných v rámci e-shopu ze strany jeho provozovatele se prosím informujte na stránce provozovatele tohoto e-shopu: www.bonaparte.cz.

Vždy si prosím také podrobně prostudujte příslušné podmínky dané služby, kde mohou být uvedena podrobnější pravidla pro nakládání s osobními údaji.

Pokud od Vás budeme potřebovat údaje, které Vás budou přímo identifikovat nebo které nám umožní Vás kontaktovat za účelem poskytnutí produktu nebo služby, jež jste si vyžádali, výslovně Vás o ně požádáme. Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s registrovanými uživateli našich služeb, mohou obvykle obsahovat jméno a příjmení, e-mail, věk, pohlaví, přezdívku, použité heslo.

Pro některé (zejména placené) služby potřebujeme znát i některé další informace o uživatelích, proto prosím pečlivě prostudujte podmínky dané služby.

V souvislosti s využíváním našich služeb o Vás můžeme dále shromažďovat určité další informace, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí které se přihlašujete k našim službám, resp. činíte úkony v jejich rámci (např. zadání diskuzních příspěvků), datum a čas přístupu k těmto službám, základní geografickou lokaci Vašeho poskytovatele internetových služeb apod.

Pokud se jedná o dobu zpracování, pak není-li výslovně uvedena v podmínkách služby či stanovena právním předpisem, vycházíme při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů zejména z těchto hledisek (i) délky promlčecí doby s rezervou pro to, abychom se dozvěděli, že byla podána žaloba či zahájeno jiné řízení, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků vůči naší společnosti, (iii) předpokládaných lhůt pro detekci útoků na naši síť či jiných zjištění narušení bezpečnosti (iv) obvyklých postupů na trhu a (v) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik.

Komu můžeme údaje o Vás zpřístupnit? LONDA může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon anebo se souhlasem uživatele. LONDA zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům – dodavatelům externích služeb pro LONDA (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, rozesílání e-mailů), provozovatelům záložních serverů či provozovatelům technologií využívaných LONDA, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb LONDA. Dále mohou být osobní údaje zpřístupňovány v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům LONDA a auditorům LONDA, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb LONDA. Osobní údaje týkající se dlužníků s dluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojišťění pohledávek či inkasním agenturám a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek LONDA. Technickou část fungování hry Haló tady Impulsovi zajišťuje společnost ATS, s.r.o., Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4, infolinka po-pá 9-16 tel.: 296 363 199 info@atspraha.cz.

Některé výše uvedené služby jsou zajišťovány také naší dceřinou společností LIN, a.s. IČO: 25720767, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Na příkopě 859/22, PSČ 110 00.

Na vyžádání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy v zákonem stanovených případech. Údaje získané v rámci remarketingu mohou být sdíleny s jinými účastníky příslušné sítě, nicméně vždy pouze v podobě, jež Vás neumožní konkrétně identifikovat.

Osobní údaje Vámi zadané do našich soutěží můžeme zpřístupnit také spoluorganizátorům těchto soutěží za účelem pořádání soutěží a poskytnutí výher.

Služby třetích stran na webových stránkách. Webové stránky LONDA umožňují funkci sdílení obsahu na sociálních sítích prostřednictvím aplikací třetích stran, jako například sdílení prostřednictvím tlačítka „Like“ společnosti Facebook, dále sdílení v rámci sociálních sítí Twitter, Google+ a zasílání obsahu našich stránek do čteček Kindle dodávaných společností Amazon. Tyto aplikace mohou sbírat a využívat informace o Vašem chování na stránkách LONDA.  LONDA nemá kontrolu nad zpracováním údajů ze strany těchto služeb a aplikací. Toto zpracování se řídí podmínkami těchto společností, které naleznete zejména zde:

Facebook    https://cs-cz.facebook.com/about/privacy
Twitter         https://twitter.com/privacy
Google+      https://www.google.com/policies/privacy/?hl=cs
Amazon      https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=468496

Jste povinni nám údaje poskytnout? Vaše osobní údaje poskytujete LONDA dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat). Je-li pro Vás v některých případech stanovena podle zvláštního zákona povinnost osobní údaje pro zpracování poskytnout, budete o této skutečnosti zvlášť informováni.

V rámci facebookových a twitterových profilů naší společnosti o Vás můžeme získávat určité informace, např. pokud reagujete na obsah námi na tyto profily umístěný. Tyto informace obvykle nijak dále nevyužíváme nad rámec toho, za jakým účelem jste nám tyto informace poskytli či nás kontaktovali. Pro podrobnosti o ochraně osobních údajů v rámci služby Facebook anebo Twitter prosím konzultujte podmínky těchto služeb na https://cs-cz.facebook.com/about/privacy a https://twitter.com/privacy.

Nevyžádaná obchodní sdělení. Upozorňujeme, že údaje o Vašem jménu, příjmení a adrese (vč. elektronické) mohou být využívány za účelem nabízení obchodu a služeb LONDA, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak. Předáním informace o Vaší e-mailové adrese získává LONDA možnost zasílání nevyžádaných obchodních sdělení LONDA (newsletterů a obchodních nabídek) elektronickými prostředky na tyto adresy, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak a to až doby, kdy s takovým užitím vyslovíte nesouhlas.

Údaje o tom, jak jsme získali možnost zpracovávat Vaše údaje pro zasílání výše uvedených sdělení, texty zaslaných sdělení a údaje o tom, kdy jste s tím vyslovili nesouhlas či souhlas odvolali, můžeme zpracovávat ještě po přiměřenou dobu poté, kdy budete z databáze pro zasílání obchodních sdělení vyřazeni a to za účelem prokázání, na jakém základě jsme Vám obchodní sdělení zasílali.

Poučení o Vašich zákonných právech pro období do 24.5.2018 podle zákona č. 101/2000 Sb.:

V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto všechny uživatele webových služeb společnosti MAFRA, kteří poskytnou společnosti MAFRA své osobní údaje, informujeme o těchto jejich zákonných právech:

Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

  1. požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů bez dalšího). Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Poučení o Vašich zákonných právech pro období od 25.5.2018 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“):

Upozorňujeme, že máte právo u naší společnosti jakožto správce Vašich osobních údajů:

a)      požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od naší společnosti jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,

b)      požadovat opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,

c)      požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení.

d)     požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení,

e)      získat osobní údaje, které se Vás týkají a

  1. které zpracováváme s Vaším souhlasem, nebo
  2. které zpracováváme pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost

ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení a

f)       máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

 

Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Vám můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti.

Dále Vás upozorňujeme, že v případě, kdy se domníváte, že naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů) či máte právo požádat o soudní ochranu.

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít e-mailovou adresu: osobni.udaje@impuls.cz.

Cookies v rámci služeb LONDA

Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Využívání cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že naše servery využívají pro svoji činnost tzv. cookies (anglicky koláček, sušenka) – malá množství dat, která naše servery posílají Vašemu počítači a jsou v něm ukládána a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu Vašim potřebám a preferencím. Cookies si lze představit jako paměť webové stránky, která podle nich při další návštěvě uživatele stejného počítače pozná. Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů.

Cookies přitom používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies jsou obecně užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomohou Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preferované nastavení jednotlivých stránek.

Žádná z našich cookies použitých na našich stránkách přitom nesbírá informace, jež by obsahovaly Vaše osobní identifikační údaje.

Druhy cookies

Existují dva druhy cookies – dočasné soubory cookie, které jsou uloženy ve Vašem počítači jen do ukončení relace prohlížeče a trvalé soubory cookie, které zůstávají uloženy ve Vašem počítači déle. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů.

Trvalé soubory cookie nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku, neumožňují však jakkoliv identifikovat Vás osobně. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše stránky Vašim zájmům a zabraňují opakovanému zobrazení stejné reklamy. Ani v tomto případě nemůžeme ovšem jakkoliv identifikovat Vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty.

K čemu můžeme cookies používat?

K uložení osobních nastavení

Při první návštěvě si můžeme otestovat parametry počítače a internetového připojení. To pak slouží třeba pro optimální nastavení přehrávače videa.

Ke statistickému zaznamenání, měření návštěvnosti a zabezpečení sítě

Při každé návštěvě našich stránek si analytický software ukládá anonymní cookies. Ty pomáhají zjišťovat, kolik uživatelů chodí na naše stránky opakovaně. Lépe tak chápeme, jak se čtenáři na našich stránkách chovají, čemu dávají přednost a co je zajímá. Pro tyto účely využíváme také nástroj Google Analytics. Podrobnosti o tomto nástroji naleznete zde: https://www.google.com/intl/cs_ALL/analytics/index.html

Tyto informace nejsou nijak spojeny s jinými informacemi. Víme tedy například, že danou rubriku navštíví opakovaně sto tisíc lidí za měsíc. Nevíme ale jmenovitě, kteří to jsou.

Naše servery se dále účastní výzkumu návštěvnosti českého internetu NetMonitor. Účast v tomto výzkumu nad rámec běžných měřících cookies však podléhá Vašemu souhlasu. Více informací o tomto výzkumu naleznete zde: http://www.netmonitor.cz/o-projektu.

Námi zaznamenávané údaje mohou také sloužit k zabezpečení naší sítě a prevenci útokům na ni.

K uložení registračních informací

Registrovaným uživatelům ukládáme do cookies informaci o přihlášení nebo odhlášení, které zároveň mohou sloužit k omezení vícenásobné registrace.

K reklamním účelům

Některé cookies vytvářejí inzertní systémy. Jejich pomocí zjišťují, kolik lidí vidělo určitou reklamu nebo kolik z nich ji vidělo opakovaně. Prostřednictvím našich webových serverů mohou být ve Vašem počítači ukládány také cookies jiných subjektů a to provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. My můžeme využívat na některých stránkách reklamní systémy vícero stran, např. systém společnosti Google, Facebook, systém Sklik společnosti SEZNAM.CZ, a.s. a systém sdružení Czech Publisher Exchange. Tyto systémy obvykle využívají techniky remarketingu (viz níže).

Reklamní systémy mají většinou vlastní zásady ochrany osobních údajů, naše servery tyto cookies obvykle nedokáží číst ani zapisovat. V některých případech ale jsou výše uvedené systémy využívány k tomu, aby se Vám zobrazovala naše reklama v těchto systémech.

Jiné cookies zase slouží k lepšímu cílení reklamy podle chování uživatelů (remarketing). Jde o data, která nemají vazbu na jiné typy cookies. Data z remarketingu používáme jak my, tak reklamní systémy k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení jak v rámci našich stránek, tak v rámci stránek jiných provozovatelů. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků a obsahu jimi navštívených stránek.

V rámci segmentace můžeme také sbírat obecné informace o přibližné geografické lokaci Vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Tato data jsou sbírána za účelem poskytnutí personalizovaného obsahu na základě vaší geografické lokace.

Bližší informace o pravidlech společnosti Google získáte zde.

Bližší informace o pravidlech systému Sklik získáte zde.
Bližší informace o pravidlech systému Facebook získáte zde
Pravidla platná pro systém sdružení Czech Publisher Exchange naleznete zde. Czech Publisher Exchange používá technologii Adobe Audience Manager.
Z používání určitých cookies se můžete odhlásit na výše uvedených stránkách nebo na adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby

Nastavení správy cookies v prohlížečích:

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče.

Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Možnosti nastavení správy cookies v rámci hlavních prohlížečů naleznete zde:

Chrome
Microsoft Edge
Internet Explorer
Mozilla Firefox

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: osobni.udaje@impuls.cz

Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.